بخشی از اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری ۱۳۹۷ – رشته ریاضی و تجربی

نام و نام خانوادگی

رشته پذیرفته شده

خانم علیا قضاوی

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خانم زهرا شیاسی

دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خانم رویا احمدی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

آقای داود پرپایه

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خانم نگار شریفی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خانم علیا مهرارا

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای رضا کشاورز

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یزد

خانم زهرا حاجیان 

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

آقای حسین ثرائی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

آقای حمید شهیدی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک

آقای محمد ایرانی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

خانم فاطمه سادات حسینی

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

آقای علی رضا کرباسچی

پزشکی دانشگاه آزاد سنندج

آقای کوروش اسلامی

داروسازی دانشگاه اصفهان

خانم زهرا یزدانی

روانشناسی دانشگاه اصفهان

خانم پردیس طلوع

دامپزشکی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

آقای مجتبی صالحی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

آقای صدرا زرگرزاده

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

آقای محمد مجبوبی

مهندسی کامپیوتر دانشگاه امیرکبیر

محمد جواد موسوی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

سارا عروجی

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

علی اکبر مکائیان

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

علی مرتضوی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی اصفهان