تحلیل و بررسی سوالات ریاضی کنکور ۹۷ – رشته تجربی

تحلیل و بررسی سوالات ریاضی کنکور سراسری ۹۷ رشته تجربی

جمعه ۸ تیرماه ساعت ۱۸:۴۰ 

شبکه ی آموزش برنامه کارنامه ۲۰